Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Dostępność

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

169 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

164 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przekazać na sfinansowanie zamówienia

160 KBPobierzPodgląd pliku

Wyjaśnienia treści SWZ nr 1

171 KBPobierzPodgląd pliku

Wyjaśnienia dotyczące zmiany terminu składania i otwarcia ofert

160 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

34 KBPobierzPodgląd pliku

Zmiana treści SWZ nr 1

161 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

123 KBPobierzPodgląd pliku

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

618 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz ofertowy

126 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

59 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 do SWZ_Projekt umowy

63 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 do SWZ_Wykaz osób

58 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 do SWZ_Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

25 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 do SWZ_Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

53 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 7 do SWZ_Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

49 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 8 do SWZ_Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji zamówienia

52 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 9 do SWZ_Oświadczenie o uzgodnieniu warunków wykorzystania zastrzeżonego wzoru przemysłowego

20 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 10 do SWZ_Opis przedmiotu zamówienia

96 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 11 do SWZ_Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)

9.6 MBPobierzPodgląd pliku