Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Dostępność

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Zawiadomienie o sesji

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LV sesję Rady Gminy Grzmiąca 24 listopada 2022 roku, o godzinie 15.00, w sali narad Urzędu Gminy Grzmiąca.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 27 października 2022 r.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 4 listopada 2022 r.
 4. Informacja o działaniach wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Wolne wnioski  i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi wójta na wnioski radnych.
 6. Wolna trybuna dla radnych Rady Powiatu Szczecineckiego.
 7. Trybuna Obywatelska dla sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2022 – 2026.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Grzmiąca oraz szczegółowych warunków funkcjonowania tego zespołu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Grzmiąca od Powiatu Szczecineckiego zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową położoną na terenie Gminy Grzmiąca.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przewidywanego terminu rozpatrzenia wniosku dotyczącego oświetlenia części ul. Kolejowej w Grzmiącej.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o interpelacjach i zapytaniach złożonych w okresie międzysesyjnym.
 14. Sprawy organizacyjne.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk poprzez System Rada dostępny pod adresem:

https://grzmiaca.tv-polska.eu/sesja

https://www.youtube.com/channel/UC75yqraAD83ERV2EOgnCUxQ

Nagrania sesji dostępne są pod adresem:

https://grzmiaca.tv-polska.eu/

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Marek Bulczak