Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Dostępność

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Zawiadomienie o sesji

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję
XLIX sesję Rady Gminy Grzmiąca 29 czerwca 2022 roku, o godzinie 13.00,
w sali narad Urzędu Gminy Grzmiąca.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 2 czerwca 2022 r.
 3. Informacja o działaniach wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Wolne wnioski  i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi wójta na wnioski radnych.
 5. Raport o stanie Gminy Grzmiąca za 2021 rok:
  - wystąpienie wójta;

  - debata nad raportem;

  - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grzmiąca wotum zaufania.
   
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok:
  - wystąpienie wójta;

  - wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy;

  - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej;

  - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Grzmiąca za 2021 rok;

  - podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Grzmiąca za 2021rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2022-2026.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy najmu pomieszczeń położonych w budynku Ośrodka Zdrowia w Grzmiącej przy ul. Kolejowej 11A na okres powyżej 3 lat.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy najmu pomieszczeń położonych w budynku Ośrodka Zdrowia w Grzmiącej przy ul. Kolejowej 11A na okres powyżej 3 lat.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy najmu pomieszczenia położonego w budynku wielofunkcyjnym w Grzmiącej przy ul. Kolejowej 2 na okres powyżej 3 lat.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy najmu pomieszczenia położonego w budynku wielofunkcyjnym w Grzmiącej przy ul. Kolejowej 2 na okres powyżej 3 lat.
 14. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o interpelacjach i zapytaniach złożonych w okresie międzysesyjnym.
 15. Sprawy organizacyjne.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk poprzez System Rada dostępny pod adresem:

https://grzmiaca.tv-polska.eu/sesja

https://www.youtube.com/channel/UC75yqraAD83ERV2EOgnCUxQ

Nagrania sesji dostępne są pod adresem:

https://grzmiaca.tv-polska.eu/

Przewodnicząca Rady Gminy

Monika Stokowiec

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowo - Finansowej

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej, które odbędzie się 28 czerwca 2022 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Grzmiąca.

Proponowany porządek obrad:

 1. Raport o stanie Gminy Grzmiąca za 2021 rok:
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok:
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy organizacyjne.

Przewodnicząca Komisji

Danuta Babiak

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, które odbędzie się 28 czerwca 2022  r. o godzinie 7.15 w sali narad Urzędu Gminy Grzmiąca.

Proponowany porządek obrad:

 1. Raport o stanie Gminy Grzmiąca za 2021 rok:
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok:
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy organizacyjne.

Przewodnicząca Komisji

Aleksandra Cygan

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego

Zwołuję posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie się 27 czerwca 2022 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Grzmiąca.

Proponowany porządek obrad:

 1. Raport o stanie Gminy Grzmiąca za 2021 rok:
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok:
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy organizacyjne.

Przewodniczący Komisji

Leonard Śniadecki