Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Dostępność

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

141 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

125 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi. Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Grzmiąca

114 KBPobierzPodgląd pliku

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

634 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

130 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

49 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy

49 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz narzędzi

49 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

54 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

23 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

48 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

44 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 9 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji zamówienia

45 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 10 - Uchwała Nr XVIII/97/2019

326 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 11 - Uchwała Nr XIX/102/2020

161 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 12 - Uchwała Nr XXXV/226/2021

14.7 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 13 - Uchwała Nr XXXVII/277/2018

16.8 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 14 - Uchwała Nr XXXV/227/2021

18.9 KBPobierzPodgląd pliku