Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Dostępność

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Informacja z otwarcia ofert

38 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

33 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

105 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

9.3 MBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - docx

228 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

120 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

51 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy

58 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych

49 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz osób

51 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

23 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

52 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika jakie roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy

43 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 9 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji zamówienia

44 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 10 do SWZ - Dokumentacja projektowa

9.4 MBPobierzPodgląd pliku