Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Dostępność

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Zgłoszenie do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Grzmiąca za 2020 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

Raport o stanie Gminy Grzmiąca za 2020 rok został złożony do Biura Rady w dniu
31 maja 2021 roku. Dokument udostępniony został na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grzmiąca pod adresem http://bip.grzmiaca.org.pl/ w zakładce Raport o stanie gminy. Jest również możliwość do zapoznania się z Raportem w Biurze Rady w godzinach pracy urzędu.

Rada Gminy Grzmiąca rozpatrzy Raport o stanie gminy za 2020 rok podczas sesji
w dniu 24 czerwca 2021 r., na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grzmiąca. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 osób. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącej Rady Gminy Grzmiąca, zgodnie z art. 28aa ust. 8 cytowanej ustawy:

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 23 czerwca 2021 r.
w Urzędzie Gminy Grzmiąca (pokój nr 109) w godzinach pracy urzędu. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej bip.grzmiaca.org.pl w zakładce Raport o stanie gminy, a także w Urzędzie Gminy Grzmiąca (pok. 109).

Przewodnicząca Rady Gminy Grzmiąca

Monika Stokowiec

Zgłoszenie do udziału w debacie

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Raport o stanie gminy za 2020 rok

5.0 MBPobierzPodgląd pliku