Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Dostępność

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
08 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Ogólne informacje dotyczące skarg i wniosków

Przedmiot skargi lub wniosku

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Natomiast przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może być adresatem skargi lub wniosku?

Skargę lub wniosek składa się do właściwego organu, tj. do Wójta Gminy Grzmiąca lub do Rady Gminy Grzmiąca.

Kto może złożyć skargę lub wniosek?

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

W jakiej formie można wnosić skargi i wnioski?

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Co powinna zawierać skarga lub wniosek?

Skargi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę), adres skarżącego/wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub skargi.

Uwaga!

Wniosek niezawierający imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jak wygląda proces rozpatrywania skargi lub wniosku?

Skarga lub wniosek po jego złożeniu podlega ocenie pod kątem formalno – prawnym, po czym przesyłany jest do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu w celu jego rozpatrzenia. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić jego przedmiotu organ wzywa skarżącego/wnioskodawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści skargi lub wniosku lub uzupełnienia jego załączników. Skarżący/wnioskodawca w ciągu 14 dni od zawiadomienia zobowiązany jest uzupełnić żądane dane. W przeciwnym razie skarga lub wniosek nie będzie rozpatrzony.

Termin załatwienia skargi lub wniosku

Organ właściwy do załatwienia skargi lub wniosku powinien załatwić skargę lub wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się skarżącego (wnioskodawcę).

W przypadku niezałatwienia skargi w ww. terminie, organ właściwy do załatwienia skargi jest obowiązany zawiadomić skarżącego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia skargi. Natomiast w razie niemożności załatwienia wniosku w ww. terminie, właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przyjmowaniem i koordynowaniem rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Grzmiąca zajmuje się:

  1. skargi i wnioski kierowane do Wójta Gminy Grzmiąca – Sekretarz Gminy Grzmiąca Aleksandra Lachowska;
  2. skargi i wnioski kierowane do Rady Gminy Grzmiąca – Kierownik USC Agnieszka Dymus.