Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Dostępność

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY

153 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie

21 KBPobierzPodgląd pliku

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie biuletynu informacji publicznej Województwa Zachodniopomorskiego pod adresem: http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych

Od 24 stycznia 2018 r., pod adresem www.bdo.mos.gov.pl, działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest on pierwszą funkcjonalnością Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (w skrócie BDO). Za jego prowadzenie odpowiedzialni są marszałkowie województw.

Do złożenia wniosku zobowiązaniu są przedsiębiorcy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 1-6 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 poz. 21).

Podmioty wymienione w art. 51 ust. 1 pkt 1–5 ww. ustawy o odpadach, zostaną wpisane do rejestru z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Podmioty, które dotychczas były zarejestrowane w rejestrach prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) czyli będą wpisywane do nowego rejestru z urzędu. Marszałek województwa powinien dokonać wpisu w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia nowego rejestru, czyli do 24 lipca 2018 r. Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy składający się z 9 cyfr arabskich, generowanych przez system. Jednocześnie tworzone jest indywidualne konto w bazie BDO. Następnie Marszałek zawiadamia podmiot pisemnie o nadanym numerze rejestrowym oraz o aktywacji konta tj. identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu do tego konta.

Numer rejestrowy powinien być umieszczany na kartach przekazania i ewidencji odpadów przez wszystkie podmioty prowadzące ewidencję odpadów.

Wpis z urzędu

W przypadku pewnej grupy firm, ich wpisanie będzie dokonywane przez właściwego marszałka województwa z urzędu. Do tych firm należą m.in. przedsiębiorstwa, które uzyskały:

 • tzw. pozwolenie zintegrowane,
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • zezwolenie na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów,
 • decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • koncesję na podziemne składowanie odpadów.       

Te firmy nie muszą już w związku z BDO robić nic. Zostaną one automatycznie wpisane do bazy.

Wpis na wniosek

Ustawa o odpadach (w art. 50 ustawy o odpadach) wymienia szereg rodzajów działalności, które podlegają wpisowi na wniosek. W tych wypadkach to firmy same muszą złożyć wniosek do właściwego marszałka województwa o wpis do BDO.

Dotyczy to m.in.:

 • Wprowadzających na terytorium kraju oleje i preparaty smarowe oraz opony
 • Sprowadzających/wprowadzających na rynek pojazdy
 • Wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Wprowadzających baterie i akumulatory
 • Wytwórców odpadów, firmy transportujące, sprzedające i przetwarzający odpady
 • Wprowadzających opakowania i produkty w opakowaniach (!)