Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Funkcję Sekretarza Gminy pełni Pani Aleksandra Lachowska.

Do zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu, a w szczególności:

 1. Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr.
 2. Wykonywanie czynności kierownika Urzędu w określonym zakresie kompetencji w przypadku nieobecności Wójta.
 3. Opracowywanie projektów regulaminów, zarządzeń oraz podziału referatów i stanowisk pracy.
 4. Przekładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu.
 5. Koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych.
 6. Prowadzenie w zakresie zleconym spraw związanych z wyborami i referendami.
 7. Prowadzenie spraw z zakresu informatyzacji Urzędu.
 8. Opracowywanie zakresów czynności pracowników.
 9. Prowadzenie służby przygotowawczej dla samodzielnych stanowisk pracy i organizacja egzaminu.
 10. Przygotowanie i nadzór nad projektami uchwał Rady Gminy i zarządzeniami Wójta.
 11. Zapewnienie organizacyjnych warunków pracy Rady Gminy.
 12. Udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji.
 13. Nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem interpelacji, wniosków radnych.
 14. Koordynacja sporządzania sprawozdań i informacji.
 15. Współpraca ze sołectwami, współorganizowanie zebrań  wiejskich.
 16. Sprawowanie nadzoru nad stosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego na wszystkich stanowiskach pracy.
 17. Przeprowadzanie bieżących kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy w ramach kontroli zarządczej.
 18. Udzielanie pracownikom instruktażu w zakresie organizacji pracy, funkcjonowania Urzędy, trybu załatwiania spraw obywateli.
 19. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub upoważnienie Wójta.
 20. Prowadzenie całości dokumentacji w zakresie przeprowadzonych kontroli zewnętrznych przez organy kontroli w Urzędzie.
 21. Dokonywanie oceny pracy pracowników.
 22. Rozdzielenie i dekretowanie korespondencji przychodzącej.
 23. Stwierdzenie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem.
 24. Nadzór nad pracami komisji przetargowej.
 25. Pełnienie zastępstwa na stanowisku ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC.