Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Dostępność

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Rejestr Działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 9b, ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013, 1399 j.t.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grzmiąca, tworzy i prowadzi Wójt Gminy Grzmiąca. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grzmiąca, obowiązani są uzyskać wpis do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Grzmiąca, na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 4. określenie rodzaju odebranych odpadów komunalnych.

Dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej przygotowany na podstawie art. 9c ust 1-5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) według załączonego wzoru,
 2. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Zmiany dokonuję się na podstawie pisemnego wniosku
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 5. Pełnomocnictwo (przygotowane zgodnie z art. 33 KPA), jeżeli strona działa przez pełnomocnika w tym przypadku dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:

Opłatę skarbową pobiera się w przypadkach:

 1. wniesienia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej 50 zł (z wyjątkiem: przedsiębiorców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej),
 2. zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności — 25 zł
 3. gdy strona działa przez pełnomocnika w wysokości 17,00 zł.

Opłatę skarbową wnosi się na konto:

Urząd Gminy Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca
14 8562 0007 0036 0524 2000 0040

Termin załatwienia sprawy:

Wpis dokonywany jest w terminie 7 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku.

Wydanie zaświadczenia następuje w ciągu 7 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

36 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

23 KBPobierzPodgląd pliku

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Grzmiąca

50 KBPobierzPodgląd pliku