Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Dostępność

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

ORGANIZACJA ZGROMADZEŃ W TRYBIE UPROSZCZONYM

 

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015r. poz. 1485) organizator zgromadzenia działając w ramach postępowania uproszczonego w sprawach zgromadzeń, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone - wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego.

 

W Gminie Grzmiąca nie zostało utworzone Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
w związku z powyższym organizator zgromadzenia kieruje zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Szczecinie
, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

 

Zawiadomienia należy przekazywać telefonicznie (91 43 03 342), faksem (fax 91 43 38 522) lub na adres poczty elektronicznej (wczk@szczecin.uw.gov.pl) Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie.

 

Wzór „zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia” dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie pod adresem: http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=5756

 

Uwagi

  1. Organizator zgromadzenia zawiadamia właściwe centrum zarządzania kryzysowego, w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 2 dni oraz nie wcześniej niż 30 dni przed datą planowanego zgromadzenia. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia złożone z naruszeniem w/w terminu nie będzie uznane za skutecznie złożone. Brak skutecznego zawiadomienia o zorganizowaniu zgromadzenia wiąże się z poniesieniem odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia z art. 52 § 2 pkt 2 kodeksu wykroczeń, za organizowanie zgromadzenia bez wymaganego zawiadomienia lub przewodniczenie takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu.
  2. W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia – art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.
  3. Organizator zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, wskazujących na pełnienie przez niego funkcji organizatora zgromadzenia – art. 23 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.
  4. Organizator zgromadzenia rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się jego poleceniom lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy niniejszej ustawy lub przepisy karne – art. 24 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.
  5. Organ gminy może wyznaczyć swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu. Wyznaczenie przedstawiciela jest obowiązkowe w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo naruszenia porządku publicznego w trakcie trwania zgromadzenia – art. 17 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.
  6. Organizator zgromadzenia oraz przewodniczący zgromadzenia są zobowiązani do zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz do przeprowadzenia zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia i podejmują w tym celu  przewidziane w ustawie środki - art. 19 ust. 1 Ustawy 
    z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (wersja PDF)

130 KBPobierzPodgląd pliku