Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Dostępność

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Akty prawne

Finanse publiczne Dz.U.2009.157.1240

 

Sprawozdawczość budżetowa Dz.U.2010.20.103

 

Sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych Dz.U.2010.43.247

 

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Dz.U.2010.38.207

 

Szczegółowa klasyfikacja wydatków strukturalnych Dz.U.2010.44.255

 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego Dz.U.2010.80.526

 

Ustawa o rachunkowości Dz.U.2009.152.1223

 

Szczególne zasady rachunkowości oraz plany kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U.2010.128.861

 

 Podatki i opłaty

Podatek od spadków i darowizn Dz.U.2009 nr 93 poz. 768 ze zm.

Podatek rolny Dz.U. z 2006 Nr 136, poz. 969 ze zm.

Podatki i opłaty lokalne Dz.U. z 2010 Nr 95, 613 ze zm.

Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy Dz.U.93.11.50 ze zm.

Ordynacja podatkowa Dz.U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zm.

Zasady rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego Dz.U. 2010.208.1375

Tryb składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości . Dz.U. z 2011 Nr 171, poz. 1016

Opłata skarbowa. Dz.U. 2006 Nr 225, 1635

Sposób pobierania , zapłaty i zwroty opłaty skarbowej oraz sposób prowadzenia rejestrów tej opłaty. Dz.U. 2005 Nr 143, poz. 1199

Wykonanie niektórych przepisów ustawy - ordynacja podatkowa. Dz.U. 2002 Nr 169, 1387

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Dz.U.02.27.268