Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Dostępność

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Wniosek o wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego celem naliczenia opłat

34 KBPobierzPodgląd pliku

Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego

Podstawa prawna

Art. 40 ust. 1 , 2 i 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r., poz.. 1440) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 29 stycznia 2015 roku  w sprawie  ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 356).

Wymagane dokumenty

Do wniosku, należy załączyć:

I

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów;

 2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

II

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, należy dołączyć dodatkowo:

 1. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;

 2. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

III

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:

 1. projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym

 2. harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.

IV

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do reprezentowania firmy (wypis z KRS lub wypis z EDG).

Opłaty

Opłata skarbowa:

 1. Zwolnione z opłat skarbowej:

  • zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową , remontem, utrzymaniem i ochroną;

  • pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 2. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

 3. Za zajęcie pasa drogowego: opłaty naliczane są na podstawie Uchwały IV/18/2015 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 29 stycznia 2015 roku  w sprawie  ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Termin odpowiedzi

Do 30 dni

Stanowisko odpowiedzialne

W zakresie:

 1. zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową , remontem, utrzymaniem i ochroną oraz pozwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy kontaktować się ze stanowiskiem ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa;

 2. naliczenia  opłat za zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy kontaktować się ze stanowiskiem ds. gospodarki nieruchomościami

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Grzmiąca, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w sekretariacie urzędu. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie

Uwagi

 1. We wniosku należy podać nr telefonu, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje od wnioskodawcy

 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie urzędu gminy

Formularze do pobrania