Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Dostępność

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

 
Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania


Wymagane dokumenty :
1) Wniosek na formularzu dostępnym w pokoju nr 110 Urzędu Gminy
2) 2 egz. mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 /na jednym egz. propozycja zagospodarowania/ .

Opłaty :
Opłata skarbowa:
1. Od podania i odwołania - 5 zł. (art.1 pkt 1, 1a Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. Dz.U. Nr 86,poz.960 z późn.zm.)
2. Od załącznika do podania - 0,50 zł art.1 pkt 1, 1a Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. Dz.U. Nr 86,poz.960 z późn.zm.)
3. Od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla następujących obiektów budowlanych: Załącznik do Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 20.08.2002 r. (Dz.U. Nr 135,poz.1143) :
a) budynków i budowli przeznaczonych na prowadzenie działalności
gospodarczej - 190 zł.,
b) zespołu garaży składających się z co najmniej trzechy - 152 zł.,
c) budynków gospodarczych, garaży i budynków o funkcji mieszanej - 38 zł.,
d) pozostałych - 90 zł.,
Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki od podań, oraz decyzje w sprawach budownictwa mieszkaniowego art.2. pkt2 . Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe art.8 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. (Dz.U. Nr 86,poz.960 z późn.zm.).

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy ;
1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
2. Decyzja – ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem  Wójta Gminy Grzmiąca w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna :
Stanowisko Budownictwa i Nadzoru Budowlanego
pok. 110
tel. 37-368-10 wew. 67

Podstawa prawna :
Art. 39 i 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn.zm.).