Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Dostępność

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym

Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym


Wymagane dokumenty :
1. Wniosek Druk do pobrania
2. 2 egz. mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 lub 1:100, z propozycją podziału nieruchomości i jej zagospodarowania.

Opłaty :
Nie podlega: art. 2 ust.1 pkt. 1. lit. h  Ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy :
1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
2. Wydanie Postanowienia.

Tryb odwoławczy :
Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem  Wójta Gminy Grzmiąca w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna :
Gospodarka nieruchomościami
pok. 110
tel. 37-368-10 wew. 36

Podstawa prawna :
Art. 93 ust. 4,5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn.zm.)


planowanie_opiniowanie_zgodnosci_wniosek.rtf

5.0 KBPobierzPodgląd pliku