Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Dostępność

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r., poz. 647 z późn. zm.)

Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),

 

Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenia działalności gospodarczej (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), zmiany wpisu w CEIDG, zawieszenia działalności gospodarczej, wznowienia działalności gospodarczej, zaprzestania działalności gospodarczej (wykreślenie wpisu) dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o Wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej.

 

WAŻNE !!!

Wszystkie aktualne druki do pobrania znajdują się na stronie: www.ceidg.gov.pl w zakładce formularze i instrukcje

Link: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

 

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej

CEIDG-MW - służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej

CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych

CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych

CEIDG-PN - służy do podawania informacji o udzielonych pełnomocnictwach

CEIDG-POPR - służy do poprawek

CEIDG-ZS - służy do dodania zarządcy sukcesyjnego

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);

- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

2. Do wglądu: dokument potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty, paszport

3. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo i okazać do wglądu dowód osobisty.

4. Cudzoziemcy (poza obywatelami Unii Europejskiej, EFTA/EOG i Konfederacji Szwajcarskiej) muszą przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo do pobytu na terytorium RP.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Istnieją następujące możliwości złożenia wniosku:

-         osobiście lub przez pełnomocnika (z ważnym pełnomocnictwem) -
Urząd Gminy Grzmiąca,
ul. 1 Maja 7,
78-450 Grzmiąca
II piętro pok. 201

-         listownie - w tym przypadku istnieje konieczność notarialnego poświadczenia podpisu (dołączonego do Wniosku),

-         elektronicznie - za pośrednictwem formularza CEIDG (https://prod.ceidg.gov.pl)

 

Opłaty:

Wniosek o wpis do CEIDG jest zwolniony z opłat.

 

Sposób i termin załatwienia sprawy:
Przekształcenie wniosku z formy papierowej na formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG następuje nie później niż następnego dnia roboczego od daty wpływu wniosku. W przypadku, gdy złożony wniosek okaże się niepoprawny, Wójt Gminy Grzmiąca wezwie przedsiębiorcę do jego uzupełnienia lub skorygowania.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Stanowisko pracy ds. handlu, usług oraz promocji i rozwoju gminy –  I piętro pok. 107

tel. 094 37 36 810

 

Tryb odwoławczy:

Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku nie obejmują dokonania wpisu do CEIDG. Od czynności tych, polegających na przekształceniu go na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG, nie przysługują środki odwoławcze, gdyż organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki

 

Uwagi:

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.