Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Dostępność

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Od 01 stycznia 2014r  -  Dodatek energetyczny 

 

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:

  1. ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia  21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych  (Dz.U. z  2013 roku,  poz.  966  z  późn. zm.),
  2. jest  stroną  umowy  kompleksowej  lub  umowy   sprzedaży  energii elektrycznej  zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  3. zamieszkuje  w  miejscu  dostarczenia  energii  elektrycznej

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r.
wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia  1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. wynosi:

1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną      - 11,09 zł / miesiąc

2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób                - 15,40 zł / miesiąc

3. dla gospodarstw składających się  z co najmniej 5 osób   - 18,48 zł / miesiąc

Do dnia 30 kwietnia każdego roku minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

Dodatek  energetyczny przyznaje wójt gminy w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek osoby uprawnionej, w terminie jednego   miesiąca od dnia złożenia wniosku. Dodatek energetyczny przysługuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Wymagane dokumenty

  1. wniosek  o przyznanie dodatku energetycznego (wniosek znajduje się na końcu artykułu)
  2. kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej)

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie dodatku energetycznego można uzyskać w pok. 205 w Urzędzie Gminy Grzmiąca, tel. 94 3736810 w.55.

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego są przyjmowane w Urzędzie Gminy Grzmiąca w pok. 205.

UWAGA!

Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny!

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 966 z późn.zm.).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z  2013r,  poz. 267).

 

Wniosek o dodatek energetyczny

34 KBPobierzPodgląd pliku